Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XXVII/146/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. zmieniająca uchwałę nr
VI/33/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso 
 u. 146.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:58:44.
Uchwała Nr XXVII/145/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. zmieniająca uchwałę nr
VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso 
 u. 145.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:54:57.
Uchwała Nr XXVII/144/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej  
 u. 144.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:49:24.
Uchwała Nr XXVII/143/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. uchylająca uchwałę w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
określenia warunków i trybu składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej  
 u. 143.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:47:25.
Uchwała Nr XXVII/142/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia wysokości stawki takiej
opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica  
 u. 142.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:45:43.
Uchwała Nr XXVII/141/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. uchylająca uchwałę w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której
znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno
– wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica  
 u. 141.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:43:31.
Uchwała Nr XXVII/140/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020 r.w sprawie ustalenia stawek
opłaty za pojemniki i worki o określonej
pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości
niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty
podwyższonej  
 u 140.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:41:05.
Uchwała Nr XXVII/139/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020r. uchylająca uchwałę w
sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i
worki o określonej pojemności, przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia
stawki opłaty podwyższonej 
 u. 139.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 09:38:34.
Uchwała Nr XXVI/138/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
miejscowego 
 u.138.20.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 10:51:21.
Uchwała Nr XXVI/137/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej  
 u.137.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:38:43.
Uchwała Nr XXVI/136/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia wysokości stawki takiej
opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica 
 u.136.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:35:20.
Uchwała Nr XXVI/135/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia stawek
opłaty za pojemniki i worki o określonej
pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości
niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty
podwyższonej 
 u.135.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:30:18.
Uchwała Nr XXVI/134/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 
 u.134.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:28:41.
Uchwała Nr XXVI/133/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Korytnica 
 u.133.20.docx

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:26:24.
Uchwała Nr XXVI/132/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok 
 u.132.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:23:55.
Uchwała Nr XXV/131/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok 
 u. 131.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-23 08:45:43.
Uchwała Nr XXV/130/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 lipca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023 
 U. 130.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-23 08:43:29.
Uchwała Nr XXV/129/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 lipca 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok 
 u.129.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-23 08:34:25.
Uchwała Nr XXV/128/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 lipca 2020r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 
 u.128.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-21 12:59:57.
Uchwała Nr XXV/127/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 lipca 2020r. w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Korytnica 
 u.127.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-21 12:57:53.
Uchwała Nr XXIV/126/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXII/113/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 06 maja
2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4239W w
miejscowości Rabiany” 
 uchwała 126.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 11:30:29.
Uchwała Nr XXIV/125/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Adampol, Czaple, Dąbrowa, Decie,
Korytnica, Kruszew, Leśniki, Nojszew, Pniewnik,
Połazie Świętochowskie, Rabiany, Rąbież,
Roguszyn, Sewerynów, Stary Świętochów,
Szczurów, Trawy, Wielądki, Wola Korytnicka,
Wypychy, Zakrzew, Zalesie, Żabokliki, Żelazów 
 u. 125.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 11:16:47 | Data modyfikacji: 2020-06-24 11:27:16.
Uchwała Nr XXIV/123/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 rok 
 uchwała 124.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-19 15:15:08 | Data modyfikacji: 2020-06-24 11:27:16.
Uchwała Nr XXIV/123/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2020-2023 
 uchwała 123.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-19 15:12:09 | Data modyfikacji: 2020-06-19 15:12:51.
Uchwała Nr XXIII/122/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach, stanowiących własność Gminy
Korytnica 
 u.122.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 10:22:50 | Data modyfikacji: 2020-06-19 15:12:51.
Uchwała Nr XXIII/121/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach, stanowiących własność Gminy
Korytnica  
 u.121.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 10:20:44 | Data modyfikacji: 2020-06-19 15:12:51.
Uchwała Nr XXIII/120/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie pozostawienia bez
rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicja
Polska Wolna od 5G 
 u.120.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:09:08 | Data modyfikacji: 2020-06-19 15:12:51.
Uchwała Nr XXIII/118/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Węgrowskiego na
realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji
przebudowy drogi powiatowej nr 4224W
Popielów-Turna-Górki Borze" 
 u. .118.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:03:01 | Data modyfikacji: 2020-06-19 15:12:51.
Uchwała Nr XXIII/117/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXII/113/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 6 maja
2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4239W w
miejscowości Rabiany" 
 u. 117.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 13:43:23 | Data modyfikacji: 2020-05-27 13:52:42.
Uchwała Nr XXIII/116/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok 
 u.. 116.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 13:40:23 | Data modyfikacji: 2020-05-27 13:52:42.
Uchwała Nr XXIII/115/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023 
 u. 115.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 12:35:49 | Data modyfikacji: 2020-05-27 13:52:42.
Uchwała Nr XXIII/119/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Korytnica do wykonywania działalności w
zakresie usług telekomunikacyjnych 
 u.119.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-22 11:24:30 | Data modyfikacji: 2020-05-27 13:52:42.
Uchwała Nr XXII/114/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 uchwała 114.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:11:17 | Data modyfikacji: 2020-05-27 13:52:42.
Uchwała Nr XXII/113/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 6 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Węgrowskiego na
realizację zadania pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 4239W w miejscowości Rabiany" 
 uchwała 113.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:07:47 | Data modyfikacji: 2020-05-27 13:52:42.
Uchwała Nr XXII/112/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok 
 uchwała 112.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:04:31 | Data modyfikacji: 2020-05-27 13:52:42.
Uchwała Nr XXII/111/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023 
 uchwała.XXII.111.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:58:32 | Data modyfikacji: 2020-05-08 14:00:41.
Uchwała Nr XXI/110/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach, stanowiących własność Gminy
Korytnica  
 u. 110.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:41:02 | Data modyfikacji: 2020-05-08 14:00:41.
Uchwała Nr XXI/109/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2020 rok  
 u. 109.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:37:05 | Data modyfikacji: 2020-03-20 14:37:21.
Uchwała Nr XXI/108/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek
opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych,
których zarządcą jest Wójt Gminy Korytnica  
 u. 108.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:33:59 | Data modyfikacji: 2020-03-24 12:16:47.
Uchwała Nr XXI/107/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  
 u. 107.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:31:06 | Data modyfikacji: 2020-03-20 14:31:28.
Uchwała Nr XXI/106/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do załatwiania indywidulanych spraw z
zakresu administracji publicznej, dotyczących
zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne  
 u.106.20..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:28:55 | Data modyfikacji: 2020-03-20 14:31:28.
Uchwała Nr XXI/105/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie środków stanowiących fundusz
sołecki w budżecie gminy na 2021 rok 
 u. 105.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:23:50 | Data modyfikacji: 2020-03-20 14:31:28.
Uchwała Nr XXI/104/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok 
 u. 104.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:21:14 | Data modyfikacji: 2020-03-20 14:31:28.
Uchwała Nr XXI/103/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023 
 u. 103.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:18:20 | Data modyfikacji: 2020-03-20 14:18:42.
Uchwała Nr XX/102/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego 
 u.XX.102.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 10:13:29 | Data modyfikacji: 2020-02-27 10:13:52.
Uchwała Nr XX/101/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 u.XX.101.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 10:09:15 | Data modyfikacji: 2020-02-27 10:10:13.
Uchwała Nr XX/100/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 u.100.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 10:04:22 | Data modyfikacji: 2020-02-27 10:06:16.
Uchwała Nr XX/99/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
których zarządcą jest Wójt Gminy Korytnica 
 u.99.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 10:00:43 | Data modyfikacji: 2020-02-27 10:06:16.
Uchwała Nr XX/98/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok 
 u.98.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 09:57:50 | Data modyfikacji: 2020-02-27 10:06:16.
Uchwała Nr XX/97/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023 
 u.97.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 09:54:35 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:55:05.
Uchwała Nr XIX/96/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 u.XIX.96.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:28:53 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:55:05.
Uchwała Nr XIX/95/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022 
 u.XIX.95.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:25:12 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:55:05.
Uchwała Nr XVIII/93/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania
petycji 
 u. petycja.93.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-24 11:44:55 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:55:05.
Uchwała Nr XVIII/92/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia
średniej ceny paliwa w Gminie Korytnica na rok
szkolny 2019-2020 
 uchwała XVIII.92.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-24 11:41:35 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:55:05.
Uchwała Nr XVIII/91/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica na 2020 rok 
 u. XVIII.91.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-24 11:39:07 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:55:05.
Uchwała Nr XVIII/90/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
na 2020 rok 
 uchwała XVIII.90.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-24 11:32:11 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:55:05.
Uchwała Nr XVIII/89/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 zmiany budżet.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 15:29:20 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:55:05.
Uchwała Nr XVIII/88/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2019-2022 
 zmiana wpf.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 15:15:55 | Data modyfikacji: 2019-12-23 15:16:24.
Uchwała Nr XVIII/87/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej na 2020 rok 
 u.XVIII.87.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 15:09:02 | Data modyfikacji: 2019-12-23 15:16:24.
Uchwała Nr XVIII/86/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2020 - 2023 
 uchw. wpf.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 15:03:38 | Data modyfikacji: 2019-12-23 15:04:37.
Uchwała Nr XVII/84/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 uchwała 84.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:51:17 | Data modyfikacji: 2019-12-23 15:04:37.
Uchwała Nr XVII/83/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w
2020 rok 
 uchwała. 83.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:46:56 | Data modyfikacji: 2019-12-06 13:45:03.
Uchwała Nr XVII/82/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 uchwała 82.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:44:28 | Data modyfikacji: 2019-12-06 13:45:03.
Uchwała Nr XVII/81/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022 
 uchwała XVII.81.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:41:10 | Data modyfikacji: 2019-12-06 13:45:03.
Uchwała Nr XVI/80/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
mieszkańca Gminy Korytnica 
 uchwała XVI8019.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 09:55:00 | Data modyfikacji: 2019-12-06 13:45:03.
Uchwała Nr XVI/79/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
 uchwała XVI.79.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 09:48:04 | Data modyfikacji: 2019-12-06 13:45:03.
Uchwała Nr XVI/78/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 uchwała XVI.78.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 09:26:40 | Data modyfikacji: 2019-12-06 13:45:03.
Uchwała Nr XVI/77/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022 
 uchwała XVI...77...19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 09:24:10 | Data modyfikacji: 2019-12-06 13:45:03.
Uchwała Nr XV/76/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia
wniosku mieszkańca Gminy Korytnica 
 uchwała.76.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:17:01 | Data modyfikacji: 2019-10-29 13:21:52.
Uchwała Nr XV/75/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 października 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica 
 uchwała 75.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-25 13:16:28 | Data modyfikacji: 2019-10-25 13:17:55.
Uchwała Nr XV/74/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 uchwała 74.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-25 13:13:03 | Data modyfikacji: 2019-10-25 13:17:55.
Uchwała Nr XV/73/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 października 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2019-2022 
 uchwała 73.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-25 13:09:09 | Data modyfikacji: 2019-10-25 13:10:09.
Uchwała Nr XIV/72/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 uchwała 72.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-03 11:47:56 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:50:56.
Uchwała Nr XIV/71/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 września 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2019-2022 
 uchwała 71.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-03 11:46:16 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:48:49.
Uchwała Nr XIV/70/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 września 2019 r. w sprawie okreslenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego
gminy Korytnica w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu  
 uchwała 70.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-03 11:41:29 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:42:32.
Uchwała Nr XIII/69/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 sierpnia 2019 roku w zmieniająca Uchwałę Nr
XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
września 2017 roku w sprawie przyjęcia
regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy i niektórych innych składników
wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę
Korytnica 
 uchwała .69.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 10:17:37 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:42:32.
Uchwała Nr XIII/68/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 uchwała .68.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 10:13:58 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:42:32.
Uchwała Nr XIII/67/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2019-2022 
 uchwała .67.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 10:11:29 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:42:32.
Uchwała Nr XIII/66/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 sierpnia 2019 roku w sprawie okreslenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego
gminy Korytnica w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu 
 uchwała .66.19..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 10:08:33 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:42:32.
Uchwała Nr XII/65/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 sierpnia 2019 roku w sprawie skargi na
działalność Wójta Gminy korytnica 
 uchwała 65.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-28 12:11:56 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:42:32.
Uchwała Nr XII/64/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 uchwała 64.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 08:50:15 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:42:32.
Uchwała Nr XII/63/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr
XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
września 2017 roku w sprawie przyjęcia
regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy i niektórych innych składników
wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę
Korytnica  
 uchwała 63.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 08:47:08 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:42:32.
Uchwała Nr XII/62/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6
letnie i młodsze, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Korytnica 
 uchwała 62.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 08:40:54 | Data modyfikacji: 2019-10-03 11:42:32.
Uchwała Nr XII/61/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
XI/56/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 lipca 2019
r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 
 uchwała 61.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 08:34:36 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr XI/60/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lipca 2019 roku w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi na uchwałę Nr LVI/328/18 Rady Gminy
Korytnica z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie
zasad usytuowania na terenie Gminy Korytnica
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych 
 uchwała nr XI6019.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-12 07:46:47 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr XI/59/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr
II/9/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018
roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023 
 uchwała nr XI.59.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:44:38 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr XI/58/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr
II/8/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018
roku w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków na
świadczenia w formie posiłku, świadczenia
pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023  
 uchwała nr XI.58.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:42:09 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr XI/57/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia zakresu
informacji z wykonania budżetu za pierwsze
półrocze roku budżetowego 
 uchwała nr XI.57.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:20:37 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr XI/56/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 uchwała nr XI.56.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:17:54 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr XI/55/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022 
 uchwała nr XI.55.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 07:50:34 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr X/54/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 Uchwała Nr X.54.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 08:54:57 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr X/53/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2022 
 Uchwała Nr X.53.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 08:52:22 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr X/52/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok 
 Uchwała Nr X.52.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 08:49:25 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr X/51/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminy Korytnica wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 
 Uchwała Nr X.51.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 08:34:58 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr X/50/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14
czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Korytnica 
 Uchwała Nr X.50.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 08:31:03 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr IX/49/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 maja 2019 roku w sprawie skargi na
działalność Przewodniczącego Rady Gminy
Korytnica 
 u 49.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:36:32 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr IX/48/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 maja 2019 roku w sprawie finansowania zadania z
zakresu zarządzania drogami powiatowymi oraz
wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia w tym
zakresie 
 u 48.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:34:15 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr IX/47/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 u 47.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:28:02 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr IX/46/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022 
 u 46.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:26:18 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania
Skarbnika Gminy Korytnica 
 45.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:01:54 | Data modyfikacji: 2019-08-20 08:35:20.
Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Korytnica 
 44.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:53:18 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Korytnica oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 
 43.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:51:39 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VIII/42/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 42.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:47:26 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VIII/41/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 41.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:44:53 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VIII/40/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 40.19.u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:43:19 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 marca 2019 r. w sprawie skargi na
działalność Wójta Gminy Korytnica 
 VII39anonimizacja.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-03 12:54:28 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VII/38/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 marca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika
Gminy Korytnica 
 VII.38.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-03 12:52:47 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika
Gminy Korytnica 
 VI.37.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:53:54 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
 VI.36.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:51:36 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcie 3-letniego
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2019-2021. 
 VI.35.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:48:03 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VI/34/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2019 rok 
 VI.34.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:45:40 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VI/33/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków od osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso 
 VI.33.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:42:38 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz
określenia wynagrodzenia za inkaso 
 VI.32.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:39:27 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VI/31/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok 
 VI.31.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:36:38 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr VI/30/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022 
 VI.30.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:34:45 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 15
lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 V.29.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-18 15:12:56 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 15
lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  
 V.28.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-18 15:11:00 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 15
lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr
IV/22/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 stycznia
2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  
 V.27.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-18 15:09:43 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:54:17.
Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca
2016 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso 
 Uchwała Nr IV.26.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 16:00:47 | Data modyfikacji: 2019-02-01 16:01:36.
Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków
od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 Uchwała Nr IV.25.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 15:59:49 | Data modyfikacji: 2019-02-01 16:01:47.
Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 Uchwała Nr IV.24.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 15:58:46 | Data modyfikacji: 2019-02-01 16:01:57.
Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki
opłaty za pojemnik odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach, na których
nie zamieszkują mieszkańcy 
 Uchwała Nr IV.23.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 15:57:27 | Data modyfikacji: 2019-02-01 16:02:15.
Uchwała Nr IV/22/19 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty  
 Uchwała Nr IV.22.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 15:56:23 | Data modyfikacji: 2019-02-01 16:02:29.
Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie skargi na
działalność Wójta Gminy Korytnica 
 III.21.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:33:40 | Data modyfikacji: 2019-02-01 16:02:29.
Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Korytnica na 2019 rok 
 III.20.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:31:44 | Data modyfikacji: 2019-02-01 16:02:29.
Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica na 2019
rok 
 III.19.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:28:36 | Data modyfikacji: 2019-02-01 16:02:29.
Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2019 

III.18.18.PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:23:26 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:21:50.
Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2019-2022 
 III.17.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:11:15 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:21:50.
Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Budżetowej 
 II.16.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:25:47 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:21:50.
Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r.w sprawie powołania Komisji
Praworządności i Ochrony Środowiska  
 II.15.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:24:37 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:21:50.
Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rolnictwa  
 II.14.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:23:33 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:21:50.
Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  
 II.13.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:22:10 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:21:50.
Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji  
 II.12.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:20:59 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:21:50.
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej  
 II.11.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:18:39 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:21:50.
Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023 
 II.10.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:17:15 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:21:50.
Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023. 
 II.9.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:15:36 | Data modyfikacji: 2018-12-17 15:15:51.
Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków
na świadczenia w formie posiłku, świadczenia
pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023. 
 II.8.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:14:44 | Data modyfikacji: 2018-12-17 15:15:51.
Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 
 II.7.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:13:07 | Data modyfikacji: 2018-12-17 15:15:51.
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Korytnica 
 II.6.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:11:50 | Data modyfikacji: 2018-12-17 15:15:51.
Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia Wójta Gminy Korytnica 
 II.5.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:09:14 | Data modyfikacji: 2018-12-17 15:15:51.
Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok 
 II.4.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:07:48 | Data modyfikacji: 2018-12-17 15:15:51.
Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7
grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok 
 II.3.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:06:49 | Data modyfikacji: 2018-12-17 15:15:51.
Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 22
listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Korytnica 
 I.2.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:39:43 | Data modyfikacji: 2018-12-17 15:15:51.
Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 22
listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Korytnica 

I.1.18..PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:38:29 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:54:37.
Uchwała Nr LIX/348/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
 LIX.348.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 08:14:45 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:54:37.
Uchwała Nr LIX/347/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych 
 LIX.347.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 08:10:24 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:54:37.
Uchwała Nr LIX/346/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku 
 LIX.346.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 08:08:01 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:54:37.
Uchwała Nr LIX/345/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 LIX.345.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 08:05:55 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVIII/344/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica 
 LVIII.344.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:55:56 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVIII/343/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w
Statucie Gminy Korytnica 
 LVIII.343.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:52:39 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVIII/342/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 LVIII.342.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:50:25 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVIII/341/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2018-2021 
 LVIII.341.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:48:50 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVII/40/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 września 2018 r. w sprawie finansowania zadania
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi i
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym
zakresie 
 LVII.340.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:17:39 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVII/339/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica 
 LVII.339.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:15:45 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVII/338/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 LVII.338.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:12:52 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVII/337/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 LVII.337.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:08:30 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVII/336/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 LVII.336.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:05:42 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVII/335/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2018-2021 
 LVII.335.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:04:23 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVI/334/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok 
 LVI.334..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:54:44 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVI/333/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok 
 LVI.333..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:51:26 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVI/332/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021 
 LVI.332..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:50:02 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVI/331/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu n aprzebuidowę
drogi powiatowej Trawy-Rabiany-Korytnica 
 LVI.331..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:47:46 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVI/330/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu n aprzebuidowę
drogi powiatowej Węgrów-Popielów-Turna-Górki
Borze 
 LVI.330..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:44:27 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVI/329/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej Rabiany-Kupce  
 LVI.329..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:40:48 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVI/328/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na
terenie Gminy Korytnica miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych 
 LVI.328..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:37:34 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LVI/327/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Korytnica 
 LVI.327..18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:33:09 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LV/326/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
LIV/321/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 15 czerwca
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 LV.326.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:26:57 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LV/325/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia informacji
z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018
roku 
 LV.325.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:23:47 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LV/324/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 LV.324.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:21:57 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LV/323/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021 
 LV.323.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:20:11 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LIV/322/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 LIV.322.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:13:53 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LIV/321/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 LIV.321.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:12:50 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LIV/320/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 LIV.320.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:11:17 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LIV/319/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
wynarodzenia Wójta Gminy Korytnica 
 LIV.319.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:09:16 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LIV/318/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok 
 LIV.318.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:06:42 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LIV/317/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Korytnica
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017
rok 
 LIV.317.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:01:25 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LIII/316/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 LIII.316.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:28:58 | Data modyfikacji: 2018-11-15 08:09:22.
Uchwała Nr LIII/315/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 LIII.315.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:24:41 | Data modyfikacji: 2018-05-23 14:25:46.
Uchwała Nr LIII/314/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości 
 LIII.314.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:20:27 | Data modyfikacji: 2018-05-23 14:25:46.
Uchwała Nr LIII/313/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 LIII.313.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:18:34 | Data modyfikacji: 2018-05-23 14:25:46.
Uchwała Nr LIII/312/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 LIII.312.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:16:26 | Data modyfikacji: 2018-05-23 14:25:46.
Uchwała Nr LIII/311/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021 
 LIII.311.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:10:58 | Data modyfikacji: 2018-05-23 14:14:33.
Uchwała Nr LII/310/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowania zadania
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi i
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym
zakresie 
 uchwała LII.310.18.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:51:44 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:05:04.
Uchwała Nr LII/309/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowania zadania
z zakresu zarządzania drogami gminnymi i
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym
zakresie 
 Uchwala Nr LII.309.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:48:10 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:05:04.
Uchwała Nr LII/308/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 Uchwala Nr LII.308.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:45:44 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:05:04.
Uchwała Nr LII/307/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 Uchwala Nr LII.307.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:44:10 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:05:04.
Uchwała Nr LII/306/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021 
 306.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:41:15 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:05:04.
Uchwała Nr LI/305/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2018 rok 
 Uchwala Nr LI.305.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 14:02:38 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:05:04.
Uchwała Nr LI/304/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie przez Gminę Korytnica w drodze darowizny
nieruchomości położonych w obrębie Żelazów 
 Uchwala Nr LI.304.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:58:58 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:05:04.
Uchwała Nr LI/303/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
 Uchwala Nr LI.303.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:56:49 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:05:04.
Uchwała Nr LI/302/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy
Korytnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu 
 Uchwala Nr LI.302.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:50:08 | Data modyfikacji: 2018-03-28 13:51:46.
Uchwała Nr LI/301/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok  
 Uchwala Nr LI.301.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:46:56 | Data modyfikacji: 2018-03-28 13:51:46.
Uchwała Nr LI/300/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021 
 Uchwala Nr LI.300.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:27:38 | Data modyfikacji: 2018-03-28 13:51:46.
Uchwała Nr L/299/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
2 marca 2018 roku w sprawie podtrzymania
stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLVII/290/18
Rady Gminy Korytnica z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
Korytnica. 
 Uchwala Nr L.299.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 15:01:14 | Data modyfikacji: 2018-03-06 15:04:54.
Uchwała Nr L/298/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
2 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok. 
 Uchwala Nr L.298.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:45:20 | Data modyfikacji: 2018-03-06 15:04:54.
Uchwała Nr L/297/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 2
marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021. 
 Uchwala Nr L.297.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:37:59 | Data modyfikacji: 2018-03-06 15:15:40.
Uchwała Nr XLIX/296/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Korytnica dla
niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji. 
 Uchwala Nr XLIX.296.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:46:04 | Data modyfikacji: 2018-03-06 15:15:40.
Uchwała Nr XLIX/295/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie
uchylenia uchwały Nr XLVII/292/18 Rady Gminy
Korytnica z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Korytnica dla
niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji. 
 Uchwala Nr XLIX.295.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:42:51 | Data modyfikacji: 2018-03-06 15:15:40.
Uchwała Nr XLVIII/294/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Korytnica 
 uchwala Nr XLVIII.294.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:31:24 | Data modyfikacji: 2018-03-06 15:15:40.
Uchwała Nr XLVII/293/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVI/287/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie Gminy Korytnica na 2018 rok. 
 uchwala Nr XLVII.293.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-26 15:03:55 | Data modyfikacji: 2018-03-06 15:15:40.
Uchwała Nr XLVII/292/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu
i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy
Korytnica dla niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego oraz trybu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji. 
 uchwala Nr XLVII.292.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-26 15:01:10 | Data modyfikacji: 2018-01-26 15:05:54.
Uchwała Nr XLVII/291/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w
przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Korytnica. 
 uchwala Nr XLVII.291.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-26 14:56:01 | Data modyfikacji: 2018-01-26 15:05:54.
Uchwała Nr XLVII/290/18 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie skargi na
działalność Wójta Gminy Korytnica. 
 uchwala Nr XLVII.290.18...PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-26 14:52:46 | Data modyfikacji: 2018-01-26 15:05:54.
Uchwała Nr XLVI/289/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
rocznego programu współpracy Gminy Korytnica z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 r. 
 Uchwala Nr XLVI.289.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 14:48:36 | Data modyfikacji: 2018-01-08 15:24:18.
Uchwała Nr XLVI/288/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica na 2018 rok. 
 Uchwala Nr XLVI.288.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 14:44:24 | Data modyfikacji: 2018-01-08 15:24:26.
Uchwała Nr XLVI/287/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
na 2018 rok.  
 Uchwala Nr XLVI.287.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 14:33:48 | Data modyfikacji: 2018-01-08 15:24:35.
Uchwała Nr XLVI/286/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2018. 
 Uchwala Nr XLVI.286.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 14:30:21 | Data modyfikacji: 2018-01-08 15:24:44.
Uchwała Nr XLVI/285/17 Rady Gminy Korytnica w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2018-2021. 
 Uchwała Nr XLVI.285.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 14:24:52 | Data modyfikacji: 2018-01-08 14:59:34.
Uchwała Nr XLV/284/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok. 
 Uchwała Nr XLV284.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:47:04 | Data modyfikacji: 2018-01-08 14:59:34.
Uchwała Nr XLV/283/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 Uchwała Nr XLV 283.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:43:45 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIV/282/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomościach, stanowiących
własność Gminy Korytnica 
 282.u17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:05:50 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIV/281/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 281.u17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:04:14 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIV/280/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w
Węgrowie na uchwałę Nr VI/38/11 Rady Gminy
Korytnica z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania 
 280.u17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:02:42 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIV/279/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso 
 279.17;.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:01:06 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIV/278/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso 
 278.17u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:56:25 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIV/277/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku 
 277.17u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:54:16 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIV/276/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLII/258/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
przebudowę drogi powiatowej Rabiany-Kupce 
 276.17u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:52:25 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIII/275/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Korytnicy oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
 275.gops17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:47:05 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIII/274/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych i
zwolnień w tym podatku 
 274.u17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:44:37 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIII/273/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku 
 273.u17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:42:56 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIII/272/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
 272u.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:41:24 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIII/271/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 271u.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:39:37 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIII/270/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 270.u.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:38:31 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIII/269/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 269u.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:36:42 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLIII/268/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2017-2020 
 268u.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:35:20 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLII/267/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
zarządzenia wyborów uzupełniających do
organów sołectwa Górki-Grubaki 
 267.17G-G.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:16:14 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLII/266/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
zarządzenia wyborów uzupełniających do
organów sołectwa Czaple 
 266.17sołtys Czaple.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:15:07 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLII/265/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji 
 265.17uchw.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:12:52 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLII/264/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie likwidacji
filii bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej
w Korytnicy, znajdujących się w
Górkach-Grubakach, Sewerynowie i Maksymilianowie
oraz wprowadzenia zmian w statucie Gminnej
Biblioteki Publicznej w Korytnicy 
 264.17uchw.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:11:07 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sewerynowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sewerynowie 
 263.17uchw.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:08:27 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLII/262/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pniewniku w
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pniewniku 
 262.17uchw..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:06:30 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLII/261/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w
Maksymilianowie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Maksymilianowie 
 261.17uchwała.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:04:56 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLII/260/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. bpa
Franciszka Jaczewskiego w Górkach–Grubakach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bpa
Franciszka Jaczewskiego w Górkach– Grubakach 
 260.17uchwała.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:03:24 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLII/259/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Korytnicy w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Korytnicy w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy w
Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
 259.17uchwała.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:01:50 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLII/258/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXVII/238/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej Rabiany-Kupce 
 258.17u,..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:58:53 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLII/257/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 257..17.u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:54:03 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLII/256/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 256..17..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:50:20 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLII/255/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2017-2020. 
 255.17..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:47:45 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy i niektórych innych składników
wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę
Korytnica  
 254.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:41:42 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLI/253/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 253.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:39:28 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:45:19.
Uchwała Nr XLI/252/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020 
 252.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:37:59 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:42:33.
Uchwała Nr XL/251/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy i niektórych innych składników
wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę
Korytnica 
 251.17u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:19:53 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:42:33.
Uchwała Nr XL/250/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca
2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za
inkaso 
 250.17u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:14:52 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:42:33.
Uchwała Nr XL/249/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 249.17u.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:12:31 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:42:33.
Uchwała Nr XL/248/17 Rady Gminy Korytnica z dnia
18 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 248.17.u..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:10:16 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do organów sołectwa
Paplin 
 247.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:01:05 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXIX/246/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 246.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 10:59:08 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXIX/245/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 245.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 10:58:14 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXIX/244/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2017-2020 
 244.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 10:56:47 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXVIII/243/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2017-2021" 
 uchwała243.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 10:55:43 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXVIII/242/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok 
 uchwała242.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 10:53:18 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXVIII/241/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Korytnica
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016
rok 
 uchwała241.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 10:51:38 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXVII/240/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 240.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:34:38 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXVII/239/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 239.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:33:47 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXVII/238/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej Rabiany-Kupce 
 238.uchw..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:32:15 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXVI/237/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości 
 237.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:37:58 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 236.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:36:51 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXVI/235/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 235.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:34:59 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXVI/234/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 234.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:33:40 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXVI/233/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020 
 233.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:31:48 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXV/232/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 232.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:51:36 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXV/231/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów drugiego etapu postepowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica 
 231.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:50:03 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXV/230/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia
uchwały nr XXXIII/219/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 230.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:48:18 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXV/229/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy
uchwały nr XXXIII/221/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica 
 229.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:46:16 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:39:48.
Uchwała Nr XXXV/228/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Adampol, Czaple,Dąbrowa, Decie, Korytnica,
Kruszew, Leśniki, Nojszew, Pniewnik, Połazie
Świętochowskie, Rabiany, Rąbież, Roguszyn,
Sewerynów, Stary Świętochów, Szczurów, Trawy,
Wielądki, Wola Korytnicka, Wypychy, Zakrzew,
Zalesie, Żabokliki, Żelazów 
 228.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:44:08 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:38:12.
Uchwała Nr XVIII/143/16 w sprawie przyjęcia
3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2016-2018 
 143.16uchwala.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-18 12:39:20 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:38:12.
Uchwała Nr XXXIV/227/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 227..17..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:12:36 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:39:42.
Uchwała Nr XXXIV/226/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2017-2020 
 uchwała226.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:10:48 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:40:48.
Uchwała Nr XXXIII/225/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zamiaru
likwidacji filii bibliotecznych Gminnej Biblioteki
Publicznej w Korytnicy, znajdujących się w
Górkach-Grubakach, Sewerynowie i Maksymilianowie 
 225.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:46:57 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:40:48.
Uchwała Nr XXXIII/224/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla naczycieli pełniących
funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego
obiwązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla
niektórych stanowisk nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 
 224.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:44:57 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:40:48.
Uchwała Nr XXXIII/223/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Korytnica do nowego
ustroju szkolnego 
 223.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:39:46 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:40:48.
Uchwała Nr XXXIII/222/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowdzącym
jest Gmina Korytnica, do postępowania
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły 
 222..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:37:39 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:40:48.
Uchwała Nr XXXIII/221/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrytacyjnego do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica 
 221.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:33:03 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:40:48.
Uchwała Nr XXXIII/220/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2017 rok 
 220.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:29:00 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:40:48.
Uchwała Nr XXXIII/219/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy
Korytnica 
 219.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:23:37 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:40:48.
Uchwała Nr XXXII/218/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 22
lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenie
wynagrodzenia za inkaso 
 218.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:46:23 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:40:48.
Uchwała Nr XXXII/217/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 217.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:43:44 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXII/216/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy
Korytnica 
 216..17..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:41:41 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Korytnica 
 215.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:38:39 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXII/214/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 
 214.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:36:13 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXII/213/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjum prowadzonych przez Gminę Korytnica do
nowego ustroju szkolnego 
 213.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:33:33 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXI/212/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do organów sołectwa
Turna 
 212.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:14:43 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXI/211/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica 
 211.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:13:23 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXI/210/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica 
 210.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:11:42 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXI/209/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
nr X/57/15 w sprawie ustalenia wysokości diet dla
radnych Rady Gminy Korytnica 
 209.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:10:08 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXI/208/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Korytnica 
 208.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:08:47 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXI/207/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu
publicznym, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Korytnica 
 207.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:07:41 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXI/206/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 206.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:05:49 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXI/205/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 205.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:04:33 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXI/204/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2016-2019 
 204.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:03:25 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXI/203/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2017 
 Uchwała budżetowa na 2017.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 12:56:20 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXXI/202/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2017-2020 
 Uchwała wpf na 2017.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 12:54:51 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXX/201/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej 
 201.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 08:59:32 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXX/200/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2016 roku w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również tryb ich pobierania 
 200.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 08:58:01 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXX/199/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy 
 199.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 08:54:42 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXX/198/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 198.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 08:53:13 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXX/197/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 197.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 08:52:20 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:47:11.
Uchwała Nr XXIX/196/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
programu zrównoważonego rozwoju gminy Korytnica:
SANITACJA GMINY KORYTNICA 

MAPA

 196.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:07:33 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIX/195/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych i
zwolnień w tym podatku 
 195.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:03:26 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIX/194/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku 
 194.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:01:55 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIX/193/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
 193.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:00:29 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIX/192/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 192.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:59:06 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIX/191/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 191.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:58:17 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXVIII/190/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi jednostek
organizacyjnych prowadzonych przez Gminę
Korytnica 
 190.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:55:21 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXVIII/189/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego rodzaj świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz
warunki i sposób ich przyznawania nauczycielom
szkół, dla których organem prowadzącym jest
gmina Korytnica 
 189.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:53:39 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXVIII/188/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 188.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:51:12 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXVII/187/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7 października 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Korytnica 
 uchwała 187.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 08:44:29 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXVI/186/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 września 2016 r. w sprawie
zzaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie operacji pn. "Przebudowa drogi
gminnej Wola Korytnicka-Lipniki" 
 186.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:20:40 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXVI/185/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 185.16...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:19:08 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXVI/184/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 184.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:16:34 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2016-2019 
 183.16.uchwała.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:15:19 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXV/182/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej Rabiany - Kupce 
 182.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-04 13:33:50 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXV/181/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok 
 181.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-04 13:32:24 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXV/180/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019 
 180.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-04 13:30:52 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości 
 179..16.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:15:34 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIV/178/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 178.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:12:52 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIV/177/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 177.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:12:05 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIV/176/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej nr 2247W
Kałuszyn-Wierzbno-Roguszyn-Korytnica-Paplin 
 176.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:09:33 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIV/175/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia
wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie 
 175.16.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:07:42 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIV/174/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie sposobu sprawienia
pogrzebu przez Gminę Korytnica 
 174.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:06:03 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie
wynagrodzenia za inkaso 
 173.16.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:04:52 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIV/172/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 172.16.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:02:47 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIV/171/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminy Korytnica 
 171.16.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:57:03 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIII/170/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXII/159/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zasad
korzystania ze stołówki szkolnej przy Publicznym
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy 
 170.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:25:02 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIII/169/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXII/160/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy 
 169.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:23:46 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIII/168/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXII/161/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania 
 168.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:22:13 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:59:08.
Uchwała Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Korytnica na lata 2016-2025 
 167.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:15:21 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 166.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:04:57 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXIII/165/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 165.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:03:32 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXIII/164/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2016-2019 
 164.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:02:18 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXIII/163/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2015 rok 
 163.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:00:28 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXIII/162/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 czrwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok 

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

 162.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 12:58:46 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXII/161/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania 
 161.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:16:26 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXII/160/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy 
 160.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:13:12 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXII/159/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zasad korzystania
ze stołówki szkolenj przy Publicznym Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Korytnicy 
 159.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:11:39 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXII/158/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do organów sołectwa
Paplin 
 158.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:09:35 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXII/157/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej nr 2247W
Kałuszyn-Wierzbno-Roguszyn-Korytnica-Paplin 
 157.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:08:17 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXII/156/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 156.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:04:17 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXII/155/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 155.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:02:59 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXII/154/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2016-2019 
 154.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:01:55 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn.
"Odnawialne źródła energii poprawą jakości
środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim" 
 153..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:55:46 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXI/152/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 152.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:51:43 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXI/151/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2016 rok 
 151.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:50:09 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXI/150/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 150.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:48:30 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXI/149/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 149.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:47:49 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXI/148/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019 
 148.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:46:31 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej Wielądki - Leśniki 
 147.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:44:58 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XX/146/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
4 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2016 rok 
 146.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-16 09:47:52 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XIX/145/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016 
 145.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:21:28 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Gminy Korytnica z dnia
26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w uchwale o
przyjęciu i wdrożeniu do realizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korytnica 

Załacznik do uchwały

 144.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:18:43 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVIII/142/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne nabycie nieruchomości 
 142.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:13:59 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVIII/141/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej gminy na rok 2016 
 uchwała zm budż etową.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:59:50 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVIII/140/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 inkaso podatki 140...pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:51:15 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VIII/43/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 17
kwietnia 2015 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso 
 inkaso odpady 139...pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:47:36 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVII/138/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 138.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:37:21 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVII/137/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica 
 137.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:35:47 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVII/136/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica
 
 136.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:33:40 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVII/135/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2016 
 budżet 2016.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:31:22 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVII/134/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2016-2019 
 WPF 2016-2019.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:29:39 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVI/133/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do organów sołectwa Rąbież 
 133.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:24:12 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVI/132/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do organów sołectwa Trawy 
 132.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:23:14 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVI/131/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do organów sołectwa Pniewnik 
 131.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:21:55 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVI/130/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do organów sołectwa Dąbrowa 
 130.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:20:20 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVI/129/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
LIX/288/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada
2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień w tym podatku 
 Uchwała 129 zmiana nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:18:51 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVI/128/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
LIX/289/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada
2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od
środków transportowych i zwolnien w tym podatku 
 Uchwała 128 zmiana środków transportowych.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:16:44 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:43:46.
Uchwała Nr XVI/127/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji podatkowych 
 Uchwała 127.15 zmiana formularzy.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:20:01 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:46:05.
Uchwała Nr XVI/126/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Korytnica 
 126.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:16:46 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:46:05.
Uchwała Nr XVI/125/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok 
 125.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:14:40 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:46:05.
Uchwała Nr XVI/124/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok 
 124.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:13:34 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:46:05.
Uchwała Nr XVI/123/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok 
 123.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:12:44 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:46:05.
Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 
 122.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:11:31 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:46:05.
Uchwała Nr XVI/121/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i
wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Korytnica 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 121.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:07:35 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:24:52.
Uchwała Nr XV/120/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
5 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 120.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:21:20 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:24:52.
Uchwała Nr XV/119/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
5 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok 
 119.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:19:48 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:24:52.
Uchwała Nr XV/118/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
5 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok 
 118.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:19:02 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:24:52.
Uchwała Nr XV/117/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
5 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
rok 2016 
 117 żyto.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:17:55 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:24:52.
Uchwała Nr XIV/116/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 października 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 116.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:20:12 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:24:52.
Uchwała Nr XIV/115/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 października 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 115.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:18:53 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:04.
Uchwała Nr XIV/114/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 października 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 114.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:17:56 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:17.
Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
30 października 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2015-2019 
 113.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 11:16:58 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XIII/112/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 112.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 15:18:09 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XIII/111/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
przebudowę drogi powiatowej Wielądki - Leśniki 
 111.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 15:16:35 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XIII/110/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 110.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 15:14:50 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XIII/109/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 109.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 15:13:55 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XIII/108/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 108..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 15:12:53 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XIII/107/15 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2015-2019 
 107.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 15:09:21 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/106/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Żelazów 
 Żelazów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:40:33 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/105/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Żabokliki 
 Żabokliki.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:39:41 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/104/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Zalesie 
 Zalesie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:38:44 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/103/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Zakrzew 
 Zakrzew..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:37:44 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/102/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wypychy 
 Wypychy.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:36:12 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wola Korytnicka 
 Wola Korytnicka.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:35:13 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wielądki 
 Wielądki.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:34:13 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Turna 
 Turna.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:33:22 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Trawy 
 Trawy.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:32:17 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Szczurów 
 Szczurów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:31:21 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/96/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Stary Świętochów 
 Stary Świętochów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:30:30 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/95/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Sewerynów 
 Sewerynów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:29:33 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/94/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Sekłak 
 Sekłak.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:28:30 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/93/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Rowiska 
 Rowiska.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:27:21 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/92/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Roguszyn 
 Roguszyn.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:25:52 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/91/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Rąbież 
 Rąbież.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:24:56 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/90/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Rabiany 
 Rabiany.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:23:37 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/89/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Połazie Świętochowskie 
 Połazie Świętochowskie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:21:58 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/88/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Pniewnik 
 Pniewnik.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:20:43 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/87/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Paplin 
 Paplin.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:19:47 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/86/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Nowy Świętochów 
 Nowy Świętochów..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:18:45 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/85/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Nojszew 
 Nojszew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:16:21 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Maksymilianów 
 Maksymilianów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:15:27 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Lipniki 
 Lipniki..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:14:34 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/82/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Leśniki 
 Leśniki.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:32:52 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/81/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Kupce 
 Kupce.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:31:50 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/80/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Kruszew 
 Kruszew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:30:49 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/79/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Korytnica 
 Korytnica.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:29:42 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/78/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Komory 
 Komory..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:28:44 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/77/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Kąty 
 Kąty.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:26:06 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/76/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Jugi 
 Jugi.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:25:05 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Jaczew 
 Jaczew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:23:32 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Górki Średnie 
 Górki Średnie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:20:11 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/73/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Górki-Grubaki 
 Górki-Grubaki.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:18:20 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/72/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Górki Borze 
 Górki Borze.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:16:42 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Decie 
 Decie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:15:40 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Dąbrowa 
 Dąbrowa.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:14:45 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Czaple 
 Czaple.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:13:44 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/68/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Chmielew 
 Chmielew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:12:48 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Bednarze 
 Bednarze.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:11:53 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XII/66/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Adampol 
 Adampol.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:10:52 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XI/65/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania planu
gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Korytnica 
 65.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:34:11 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XI/64/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok 
 64.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:32:15 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XI/63/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok 
 63.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:31:35 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok 
 62.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:30:30 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XI/61/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok 
 61.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:29:47 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XI/60/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 
 60.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:28:39 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących projektów
statutów sołectw gminy Korytnica 
 59.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:26:55 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr X/58/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr
IX/49/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5 czerwca
2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015
rok 
 58.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:51:00 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr X/57/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
diet dla radnych Rady Gminy Korytnica 
 57.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:49:25 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso 
 56.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:48:03 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr X/55/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na przebudowę
drogi powiatowej Rabiany - Kupce oraz wykonanie
dokumentacji budowlano - wykonawczej przebudowy
drogi powiatowej Palin - Korytnica - Roguszyn 
 55.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:45:06 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr X/54/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2014 rok 
 54.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:42:24 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok 
 53..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:40:51 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2015 rok 
 52.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:37:47 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy
Korytnica 
 51..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:34:43 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt."Gmina
Korytnica przyjazna najmłodszym" 
 50..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:32:14 | Data modyfikacji: 2015-11-06 11:21:28.
Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok 
 49.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:29:23 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:48:42.
Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok 
 48.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:26:13 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:48:42.
Uchwała Nr IX/47/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok 
 47.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:24:38 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:48:42.
Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5
czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 
 46.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 09:22:39 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2015-2020 
 Uchwała.VIII.45.15.2015-04-17.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:31:37 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do
realizacji projektu systemowego nr
POKL.09.01.01-14-010/15 pn. Gmina Korytnica
przyjazna najmłodszym dofinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
złożonego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej – projekty systemowe Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 uchwała44.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:29:42 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie
wynagrodzenia za inkaso 
 Uchwała inkaso odpady..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:27:56 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso 
 Uchwała inkaso podatki..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:25:34 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2015 rok 
 uchwała 41.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:09:47 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr VII/40/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:07:27 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr VII/39/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok 
 uchwała 39.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:04:12 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok 
 uchwała 38.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:03:01 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała NR VI/37/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy
Korytnica ze Stowarzyszenia pod nazwą
Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna 
 uchwała 37.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 15:08:18 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała NR VI/36/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2015-2020 
 uchwała 36.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 15:06:43 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała NR VI/35/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2015-2020 
 uchwała 35.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 15:04:22 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała NR VI/34/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości oznaczonej nr ewid. 324/30
położonej w miejscowości Turna 
 uchwała 34.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 15:02:43 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała NR VI/33/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę
Korytnica 
 uchwała 33.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 15:00:46 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała NR VI/32/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 uchwała 32.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:58:36 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała NR VI/31/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Korytnica 
 uchwała 31.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:57:31 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała NR VI/30/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 uchwała 30.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:56:34 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała NR VI/29/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Korytnica 
 uchwała 29.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:55:19 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała NR VI/28/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR V/25/15
Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Korytnica 
 uchwała 28.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:52:58 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała NR VI/27/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NR V/24/15
Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Korytnica 
 uchwała 27.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:51:50 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr VI/26/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 6
marca 2015 e. w sprawie zmiany Uchwały NR V/23/15
Rady Gminy Korytnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Korytnica 
 uchwała 26.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:49:25 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 uchw.25.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:09:39 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 uchw.24.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:08:50 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 uchw.23.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:07:59 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do rganów sołectw 
 uchw.22.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:06:29 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości 
 uchw.21.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:05:28 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe- "Moja przyszłość"- porozumienie
partnerskie 
 uchw.20.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:04:24 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok 
 uchw.19.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:02:00 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:50:55.
Uchwała V/18/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019. 
 18.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 15:00:36 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Korytnica 
 uchwała17.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:36:14 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica 
 uchwała 16.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:34:46 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2015-2019 
 WPF15.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:33:13 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2015 
 uchwała budżetowa2015.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:31:30 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Budżetowej 
 uchw 13 bip Kom budżet.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:25:08 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Rolnictwa 
 uchw 12 bip Kom Rolnictwa.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:24:25 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Praworządności i Ochrony Środowiska 
 uchw 11 bipKom Praworządności.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:23:47 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 
 uchw 10 bipKom Oświaty.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:22:51 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej 
 uchw 9 Kom Rewizyjna.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:21:45 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Korytnica 
 uchwała 8 bip wice 2.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:20:57 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Korytnica 
 uch 7 bipwynagro.rtf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:19:57 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr III/6/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 Uchwała 6 bip.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:18:55 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 Uchwała 5 bip.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:18:23 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr III/4/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 Uchwała 4 bip .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:17:47 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr III/3/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 Uchwała Nr 3 bip unieszkodliwienie azbest.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:17:01 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 28
listopada 2014 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Korytnica 
 UCHWAŁA 2.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-05 08:22:45 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 28
listopada 2014 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Korytnica 
 UCHWAŁA 1.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-05 08:21:34 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr LIX/291/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie zasad usytuowania na
terenie Gminy Korytnica miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych 
 Uchwała.bip alkohol LIX.291.14.2014-11-07.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:48:27 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr LIX/290/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
rok 2015 
 uchwała w sprawie ceny skupu żyta na 2015bip.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:47:00 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr LIX/289/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych i zwolnień w
tym podatku 
 Uchwała w sprawie stawek od śroków transportowych 2015bip.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:45:40 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr LIX/288/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku 
 Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2015bip.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:44:13 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr LIX/287/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 

załącznik nr 1

 Uchwała Nr 287bip inwestycje 90095 60016.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:42:35 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr LIX/286/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 Uchwała stypendia 2014rbip.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:41:37 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr LIX/285/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019. 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 Uchw 285 zniana WPF LISTOPADbip .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:39:10 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr LVIII/284/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 października 2014 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
 uchwała 284.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-31 14:21:14 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:55:38.
Uchwała Nr LVII/283/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w
Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 
 uchwała Związku.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:34:29 | Data modyfikacji: 2014-10-28 14:58:44.
Uchwała Nr LVII/282/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2014 r. zmieniająca
uchwałę Nr LVI/277/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Korytnica 
 Uchwała 282.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:32:26 | Data modyfikacji: 2014-10-28 14:58:44.
Uchwała Nr LVII/281/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:24:38 | Data modyfikacji: 2014-11-13 10:59:38.
Uchwała Nr LVII/280/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 Uchwała 280.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:23:37 | Data modyfikacji: 2014-11-13 10:59:38.
Uchwała Nr LVII/279/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie
finansowania projektu Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki pt. " Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja
przyszłość" - porozumienie partnerskie 
 Uchwała 279-Moja przyszłość 2014r.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:19:56 | Data modyfikacji: 2014-11-13 10:59:38.
Uchwała Nr LVII/278/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2014-2019 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 Uchw 278 zniana WPF Październik .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:13:43 | Data modyfikacji: 2014-11-13 10:59:38.
Uchwała Nr LVI/277/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Korytnica. 
 regulamin pomocy materialnej dla uczniów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 13:00:42 | Data modyfikacji: 2014-11-13 10:59:38.
Uchwała Nr LVI/276/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie podziału Gminy Korytnica na stałe
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym. 
 uchw 276 zmiana okręgi 08.08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 12:58:25 | Data modyfikacji: 2014-11-13 10:59:38.
Uchwała Nr LVI/275/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok. 

załącznik nr 1

 Uchwała Nr 275 .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 12:54:14 | Data modyfikacji: 2014-11-13 10:59:38.
Uchwała Nr LVI/274/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019. 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 Uchw 274 zniana WPF .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 12:48:47 | Data modyfikacji: 2014-11-13 10:59:38.
Uchwała Nr LV/273/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości w drodze darowizny 
 uchwała 273.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-21 15:03:35 | Data modyfikacji: 2014-11-13 10:59:38.
Uchwała Nr LV/272/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Odnowa centrum wsi Jaczew" 
 Uchw 272 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-21 15:00:55 | Data modyfikacji: 2014-11-13 10:59:38.
Uchwała Nr LV/271/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Odnowa centrum wsi Rabiany" 
 Uchw 271 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:59:47 | Data modyfikacji: 2014-07-21 15:01:15.
Uchwała Nr LV/270/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok 
 Uchwała GZEAS 270 .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:53:29 | Data modyfikacji: 2014-07-21 15:01:15.
Uchwała Nr LV/269/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok 

załacznik nr 1

załacznik nr 2

 Uchwała Nr 269 .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:47:58 | Data modyfikacji: 2014-07-21 15:01:15.
Uchwała Nr LV/268/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019 

załacznik nr 1

załacznik nr 2

objaśnienia

 Uchwała 268.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:39:55 | Data modyfikacji: 2014-07-21 14:50:45.
Uchwała Nr LIV/267/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Korytnica do Porozumienia z Województwem
Mazowieckim w związku z realizacją projektu
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe – Moja przyszłość w szkołach na
terenie gminy Korytnica. 
 UCHWAŁA 267.mojaprzyszłośc.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:36:15 | Data modyfikacji: 2014-07-21 14:50:45.
Uchwała Nr LIV/266/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
uchylenie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr
346/S/08 z dnia 10.11.2008 r. o nabyciu przez
Gminę Korytnica własności nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 601 o pow. 0,3751
ha położonej w Górkach-Grubakach.  
 uchwała 266.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:34:45 | Data modyfikacji: 2014-07-21 14:50:45.
Uchwała Nr LIV/265/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok. 

załacznik nr 1

załacznik nr 2

 Uchwała Nr 265 zakup syreny alarmowej Rabiany 75412.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:31:06 | Data modyfikacji: 2014-07-21 14:50:45.
Uchwała Nr LIV/264/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok. 

załacznik nr 1

załacznik nr 2

 Uchwała Nr 264 inwestycje drogi 600 i 01010 700 750 754.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:27:54 | Data modyfikacji: 2014-07-21 14:50:45.
Uchwała Nr LIV/263/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019. 

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3

 Uchw 263 zniana WPF czerwiec .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:20:24 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:22:00.
Uchwała Nr LIV/262/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr
LIII/252/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 maja
2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014
r. 
 262.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:12:26 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:22:00.
Uchwała Nr LIV/261/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr
LIII/251/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 maja
2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2014 - 2019. 
 261.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:11:22 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:22:00.
Uchwała Nr LIV/260/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2013 rok. 
 uchwała 260 absolutorium.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:09:37 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:22:00.
Uchwała Nr LIV/259/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
20 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. 
 uchwała 259 .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:07:52 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:17:18.
Uchwała Nr LIII/258/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały
Rady Gminy Korytnica podjętej w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Korytnica 
 UCHWAŁ NR 258.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:48:40 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:17:18.
Uchwała Nr LIII/257/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie pozostawienia bez
rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości
Roguszyn na działalność Wójta Gminy Korytnica 
 Uchwała 257.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:47:46 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:17:18.
Uchwała Nr LIII/256/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nieodpłatnego
przekazania przez Gminę Korytnica nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości
Górki-Grubaki na rzecz Powiatu Węgrowskiego 
 uchwała 256.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:45:47 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:17:18.
Uchwała Nr LIII/255/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażania zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 UCHWAŁA 255.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:44:42 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:17:18.
Uchwała Nr LIII/254/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażania zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 UCHWAŁA 254.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:44:04 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:17:18.
Uchwała Nr LIII/253/14 Rady Gminy korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości. 
 uchwała 253.dot

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:40:52 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:17:18.
Uchwała Nr LIII/252/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok. 

zał. nr 1

zał. nr 2

 Uchwała Nr 252 .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:35:44 | Data modyfikacji: 2014-06-27 14:17:18.
Uchwała Nr LIII/251/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019 

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

 Uchw 251 zniana WPF MAJ .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 13:28:56 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:38:38.
UCHWAŁA NR LII/250/14 RADY GMINY KORYTNICA z dnia
29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć pedagoga, logopedy obowiązujących w
szkołach prowadzonych przez Gminę Korytnica 
 uchwała 250.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-07 15:00:23 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:38:38.
Uchwała Nr LII/249/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 kwietnia 2014roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 Uchwała stypendia 2014r.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-07 14:59:26 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr LI/248/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
8 kwietnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwał
Rady Gminy Korytnica podjętych w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Korytnica 
 Uchwała Nr LI.248.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:46:54 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr L/247/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2014 rok. 
 UCHWAŁA NR 247 psy.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 09:10:04 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr L/246/14 Rady Gminy korytnica z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLIX/239/14 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie
zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z
pomocy społecznej 
 uchwała GOPS 28.03.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 09:06:45 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr L/245/14 Rady Gminy Korytnica z snia
28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki 
 Uchwała Nr 245 ws wyodrębnienia FS.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 09:04:18 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr L/244/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok. 
 244uchwałafundusz2014.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 09:02:51 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr L/243/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok. 
 Uchwała placzabaw243.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 09:02:10 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr L/242/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok. 
 Uchwała Nr 242-- 90095 świetlica Górki.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 09:00:34 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr L/241/14 Rady Gminy Korytnica z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok. 

załącznik

 Uchwała Nr 241 MARZEC inwestycje drogi 600 i 01010.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 08:59:16 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr XLIX/240/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Dożywianie w Gminie Korytnica" na
lata 2014-2020 
 uchwała nr 240.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-02-28 09:45:45 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr XLIX/239/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zwrotu wydatków
za niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
 Uchwała GOPS na 18.02.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-02-28 09:43:39 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr XLIX/238/14 Rady Gminy korytnica z
dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie finansowania
projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.
"Krok w przyszłość" w 2014 roku 
 Uchwała 238.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-02-28 09:42:03 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr XLIX/237/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 Uchwała Nr 237.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-02-28 09:39:39 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr XLIX/236/14 Rady Gminy Korytnica z
dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwał
Rady Gminy Korytnica podjętych w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej
budowy turbin wiatrowych, linii energetycznej 110
kV i stacji GPO-1. 
 Uchwała 236.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-02-28 09:37:23 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr XLVIII/235/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do organów sołectwa Zalesie 
 Zalesie sołtys nieuzasadniony.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:34:22 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr XLVIII/234/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 

załacznik

 Uchwała Nr 234 inwestycje DROGI I ŚWIETLICEi.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:31:19 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr XLVIII/233/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 Uchwała Nr 233 - 75075 .docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:30:40 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr XLVIII/232/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
dla niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego 
 uchwała 232.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:29:30 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr XLVIII/231/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica 

załacznik

 uchwała o narkomanii 2013 rok.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:26:18 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr XLVIII/230/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Korytnica 
 uchwała alkoholowa i załącznik do uchwały 2013 rok.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:24:42 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr XLVIII/229/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2014-2019 
 UCHWAŁA BUDŻETOWA WPF.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:23:03 | Data modyfikacji: 2014-06-05 13:50:06.
Uchwała Nr XLVIII/228/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 

228

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:21:22 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLVII/227/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 29 listopada 2013 r. w w sprawie zmiany
uchwały Nr XLV/220/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej
budowy dwunastu turbin wiatrowych. 
 uchwała 227.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-02 13:29:53 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLVII/226/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok. 
 uchwała 226.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-02 13:28:27 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLVI/225/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych. 
 Uchwała.XLVI.225.13.2013-11-08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:48:59 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLVI/224/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
rok 2014 
 uchwała w sprawie ceny skupu żyta.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:46:48 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLVI/223/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 uchwała 223.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:45:28 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLV/222/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej
budowy szesnastu turbin wiatrowych. 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

 Uchwała 222.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:41:45 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLV/221/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej
budowy siedmiu turbin wiatrowych. 

Załącznik Nr 1

 Uchwała 221.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:39:12 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLV/220/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej
budowy dwunastu turbin wiatrowych. 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

 Uchwała 220.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:34:26 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLV/219/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przetrzennego dla projektowanej
budowy dziewięciu turbin wiatrowych. 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

 Uchwała 219.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:25:25 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLV/218/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie przystapienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej
budowy turbiny wiatrowej, linii energetycznej
110kV i stacji GPO-1. 

Załącznik Nr 1

 Uchwała 218.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:22:13 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLV/217/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej
sołectwa Korytnica. 
 uchwała 217.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:17:35 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLV/216/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok. 
 Uchwała 216.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:14:30 | Data modyfikacji: 2014-01-15 09:31:38.
Uchwała Nr XLV/215/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
25 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok. 
 Uchwała 215.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 12:13:42 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLIV/214/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XLI/200/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie
wynagrodzenia za inkaso. 
 Uchwała.XLIV.214. Październik.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:19:00 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLIV/213/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30
marca 2011 r. (ze zmianami) w sprawie zarządzenia
poboru podatków od osób fizycznych w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso. 
 Uchwała.XLIV.213. Październik wykaz inkasentów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:15:43 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLIV/212/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2013-2019. 

Objaśnienie do uchwały Nr XLIV/212/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013-2019.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Uchw 212 zmiana WPF PAŹDZIERNIK.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:10:06 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLIV/211/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok. 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Uchw 211 zm.budz 900 i 600 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:07:32 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLIV/210/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok. 
 Uchwała 210 GZEAS 80101.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:06:54 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLIII/209/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIII/103/13 / Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na
terenie Gminy Korytnica 
 Uchwała Alkohol 209 aktualna.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:05:02 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLIII/208/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa
Korytnica 
 uchwała 208 soltys.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 13:01:05 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLIII/207/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności wyborów sołtysa sołectwa
Korytnica 
 uchwała nr 207.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 12:58:26 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLIII/206/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę
Nr XL/197/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 9
sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy 

Załącznik nr 2

 UCHWAŁAzmieniająca 206.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 12:56:33 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLIII/205/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2013-2019. 

Objaśnienie do uchwały Nr XLIII/205/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013-2019.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Uchw 205 zmiana WPF 27WRZESIEŃ.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 12:49:25 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLIII/204/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok. 
 Uchw 204 wrzesień 27.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 12:48:06 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLII/203/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2013-2019. 

Objaśnienie do uchwały NR XLII/203/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013 - 2019.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/203/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. Rady Gminy Korytnica w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013 - 2019.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/203/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. Rady Gminy Korytnica w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na 2013 - 2019.

 Uchwała 203.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-09-23 09:10:39 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLII/202/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 Uchwała 202.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-09-23 09:07:58 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLII/201/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie finansowania
projektu Programu Operacyjnego Kapiał Ludzki pt.
:Krok w przyszłość" w 2013 roku 
 Uchwała 201.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-09-23 09:04:13 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLI/200/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie
wynagrodzenia za inkaso 
 inkaso.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-22 09:06:00 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLI/199/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok 
 Uchwała Nr 199.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-22 09:01:52 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLI/198/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok 
 Uchwała Nr 198.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-22 09:01:11 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XLI/197/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
9 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy 

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnegow korytnicy

 uchwała 197.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-22 08:57:42 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XL/196/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy 
 Uchwała 196.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:54:49 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XL/195/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy 
 uchwała 195.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:54:06 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XL/194/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIX/189/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja
2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica
na 2013 rok 
 uchwała 194.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:52:10 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XL/193/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Korytnica do realizacji projektu systemowego pt.
„Krok w przyszłość” – Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
w Gminie Korytnica w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego  
 uchwała 193.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:50:27 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XL/192/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok 
 Uchwała 21czerwca2013r 192.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:47:59 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XL/191/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2012 rok 
 uchwała 191.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:45:54 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XL/190/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. 
 uchwała 190.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:39:14 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XXXIX/189/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Korytnica na 2013 rok 
 Uchwala189.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:25:12 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XXXIX/188/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Korytnica 
 UCHWAŁA 188 dot. służebności przesyłu.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:22:40 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XXXIX/187/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do organów sołectwa
Korytnica 
 Uchwała 187 sołtys Korytnica.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:20:28 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XXXIX/186/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
V/29/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 marca 2011
r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, okreslenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 uchwała 186.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:16:05 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XXXIX/185/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Odnowa centrum wsi Wola
Korytnicka" 
 Uchw 185 poż.BGK OdnowaWola .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:11:42 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XXXIX/184/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Odnowa centrum wsi Kąty" 
 Uchw 184 poż.BGK OdnowaKąty .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:10:56 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XXXIX/183/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Odnowa centrum wsi Roguszyn" 
 Uchw 183 poż.BGK OdnowaRoguszyn .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:10:12 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XXXIX/182/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok. 
 uchwała182 GZEAS stypendia 2013r.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:08:43 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XXXIX/181/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok. 
 Uchwała Nr 181 - 80101.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:04:44 | Data modyfikacji: 2013-11-20 12:15:23.
Uchwała Nr XXXIX/180/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/180/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja 2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/180/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja 2013r

 Uchw 180 90095 zm budz .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 09:54:11 | Data modyfikacji: 2013-06-28 10:06:45.
Uchwała Nr XXXIX/179/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2019. 
 Uchwała.XXXIX.179.13.2013-05-28.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 09:13:22 | Data modyfikacji: 2013-06-28 10:07:12.
Uchwała Nr XXXVIII/178/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami kimunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości 
 uchwała 178.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-24 10:51:55 | Data modyfikacji: 2013-06-28 10:07:12.
Uchwała Nr XXXVIII/177/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności 
 w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-24 10:49:19 | Data modyfikacji: 2013-06-28 10:07:12.
Uchwała Nr XXXVIII/176/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do organów sołectwa
Sekłak 
 uchwała Sekłak.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-24 10:47:21 | Data modyfikacji: 2013-06-28 10:07:12.
Uchwała Nr XXXVIII/175/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr V/27/99 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 lutego
1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Górkach-Grubakach 
 Szkoła Podstawowa Górki Grubaki.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-22 13:46:04 | Data modyfikacji: 2013-06-28 10:07:12.
Uchwała Nr XXXVII/174/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 marca 2013 r. 

Objaśnienie do uchwały Nr XXXVII/174/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013 - 2019

Załącznik nr 1 uchwały Nr XXXVII/174/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 22.03.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013 - 2019

Załącznik nr 2 uchwały Nr XXXVII/174/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 22.03.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na 2013 - 2019.

 Uchw 174 zniana WPF z 22 marca .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 11:39:17 | Data modyfikacji: 2013-06-28 10:07:12.
Uchwała Nr XXXVII/173/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXXVII/173/13 Rady Gminy Korytnica z dnia
8marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2019 
 Uchwała Nr XXXVII.173.13.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 11:37:41 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:25:42.
Uchwała Nr XXXVII/172/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014
roku. 
 UCHWAŁA NR XXXVII17213.rtf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 10:48:23 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXVI/171/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne 
 Uchwała.XXXVI.171.13.2013-03-08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 15:05:29 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXVI/170/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Korytnica i zagospodarowania tych odpadów 
 Uchwała.XXXVI.170.13.2013-03-08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 15:03:34 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXVI/169/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości 
 wzór deklaracji..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 15:01:46 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXVI/168/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 
 Uchwała.XXXVI.168.13.2013-03-08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 15:00:02 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXVI/167/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie wyboru metody udtalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 
 Uchwała.XXXVI.167.13.2013-03-08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:58:46 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXVI/166/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Korytnica 
 uchwała w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korytnica..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:57:23 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXVI/165/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na modernizację oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Korytnica w
miejscowościach: Turna, Górki Grubaki, Górki
Średnie, Górki Borze, Jaczew i Zakrzew 
 Uchw 165 poż. FOŚ.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:56:15 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXVI/164/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 
 Uchwała Nrfundacja nida.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:54:36 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXVI/163/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 Uchwała Nr 163 Modernizacja oświetlenia.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:51:29 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXVI/162/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2013-2019 
 Uchw 162 WPF z 8 marca .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:49:36 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXV/161/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  
 Uchwała 161.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:47:29 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXV/160/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do
organów sołectwa Zalesie  
 uchwała 160.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:46:05 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXV/159/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie podziału gminy na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych 
 akt.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:44:31 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXV/158/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie materiału
rozmnożeniowego (zrazów) z pomników przyrody 
 zrazy.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:43:11 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIV/157/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.
"Przedszkole przy szkole" w 2013 roku. 
 Uchw 157 POKL Maksymilianów 2013rok.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:41:36 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIV/156/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.
"Dogońmy najlepszych" w 2013 roku. 
 uchwała 156 dogońmy najlepszych.2013r.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:40:15 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIV/155/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Pokonuj
trudności, rozwijaj zdolności" w 2013 roku. 
 Uchw. 155 POKL Sewerynów 2013r.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:38:13 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIV/154/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "
Dziecięca akademia przyszłości" umowa nr
457/ES/ZS/D-POKL/12 w 2013 roku 
 Uchwała 154 - umowa 457.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:35:31 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIV/153/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie finansowania projektu
Programu Operacujnego Kapitał Ludzki pt."
Dziecięca akademia przyszłości" umowa nr
349/ES/ZS/D-POKL/12 w 2013 roku 
 Uchwała 153 -umowa 349.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:32:43 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIV/152/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok. 
 Uchwała Nr 152 trzynastka.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:30:34 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIV/151/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok. 
 Uchwała Nr 151- 900.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:30:02 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIV/150/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok. 
 Uchwała Nr 150 LEADER.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:29:27 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIV/149/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok. 
 Uchwała Nr 149.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:28:53 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIV/148/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 7.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok. 
 Uchwała Nr 148 GZEAS zm budz tańce.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:28:01 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIII/147/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w
Statucie Gminy Korytnica. 
 Uchwała.XXXIII.147.13.2013-01-11.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:48:04 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIII/146/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Korytnica. 
 Uchwała.XXXIII.146.13.2013-01-11.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:47:03 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIII/145/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
Korytnica. 
 Uchwała.XXXIII.145.12.2013-01-11.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:45:15 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIII/144/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia 3 -
letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny Dla
Gminy Korytnica na lata 2013 - 2015. 
 Uchwała.XXXIII.144.12.2013-01-11.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:43:17 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIII/143/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2013 - 2019. 
 Uchwała WPF 143.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:41:42 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXIII/142/13 Rady Gminy Korytnica z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2013 
 Uchwała budżet.Kopia 142.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:40:04 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXII/141/12 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 Uchwała 141 GZEAS z 28 grudnia 2012 zm.budz .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 08:46:49 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/140/12 Rady Gminy
Korytnica 
 załącznik XXXII140 z 28 GRUDNIA.xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 08:45:40 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXII/140/12 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 Uchw 140 WYDATKI z 28 GRUDNIA zm budz 754 900 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 08:43:57 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/139/12 Rady Gminy
Korytnica 
 2 Tab. 4 Przych. i rozch do XXXII 139 z 28 grudniar .xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 08:41:41 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXII/139/12 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 Uchw 139 DOCHODY z 28 GRUDNIA zm budz 758 010 020 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 08:40:13 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXI/138/12 w sprawie zlecenia
realizacji zadań własnych gminy, wynikających z
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej 
 uchwała 138.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 14:01:17 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXI/137/12 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 uchwała 137.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:59:00 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXI/136/12 w sprawie sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Korytnica i
zagospodarowania tych odpadów 
 uchwała 136 (1).pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:57:30 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXI/135/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości 
 uchwała 135.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:53:15 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXI/134/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 
 uchwała 134.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:51:50 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXI/133/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 
 uchwała 133.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:50:21 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXXI/132/12 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Korytnica 
 uchwała 132.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:48:34 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Załącznik do uchwały Nr XXX/131/12 Rady Gminy
Korytnica z dnia 16 listopada 2012 r. 
 Odpowiedź na skargę załącznik.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-22 09:42:05 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXX/131/12 Rady Gminy Korytnica z dnia
16 listopada 2012 r. w sprawie odpowiedzi na
skargę wniesioną przez Wojewodę Mazowieckiego
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie na uchwałę Nr XXI/96/12 Rady Gminy
Korytnica z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korytnica. 
 uchwała 131.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-22 09:40:33 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXX/130/12 Rady Gminy Korytnica z dnia
16 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok. 
 Uchwała 130.12.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-22 09:38:59 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXX/129/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie finansowania projektu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Dziecięca
akademia przyszłości” umowa nr
349/ES/ZS/D-POKL/12 w 2012 roku 
 Uchwała 129.12.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-22 09:37:53 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXX/128/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie finansowania projektu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Dziecięca
akademia przyszłości” umowa nr
457/ES/ZS/D-POKL/12 w 2012 roku  
 uchwała 128.12.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-22 09:36:36 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/113/12 
 Wykaz przedsięwzięć do WPF3.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-05 09:07:22 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXIX/127/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/103/12 Rady Gminy
Korytnica z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiek piwa) przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży na terenie Gminy Korytnica 
 alkohole.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:55:38 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXIX/126/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na rok 2013 
 uchwała nr 126.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:52:45 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXIX/125/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie ustalenia stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku 
 ustalenia stawek od środków transportowych.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:49:39 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXIX/124/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień w tym podatku 
 stawki od nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:48:34 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXIX/123/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie podziału Gminy Korytnica na stałe
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym. 
 Obwody.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:46:39 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXVIII/122/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/113/04 Rady Gminy
Korytnica z dnia 29 grudnia 2044 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy  
 Uchwała GOPS.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:43:22 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/121/12 
 Tab. 4 Przych. i rozch do XXVIII 121 z 11 paździer .xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:40:13 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/121/12 
 Tab Nr 3 INWESTYCJE do uchw. XXVIII 121 z 11 paźdz.xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:39:36 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXVIII/121/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 
 Uchw XXVIII 121 z 11 paźdz 2012 zm budz 900 i 600 801 .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:39:05 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/120/12 
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 120.xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:36:47 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
objaśnienie do uchwały Nr XXVIII/120/12 
 Objaśnienie do WPF XXVIII 120 z 11 paźdz 2012.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:35:57 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXVIII/120/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2012-2019  
 Uchw XXVIII 120 WPF z 11 paźdz .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:35:13 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXVIII/119/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie w sprawie wydzielonych rachunków w
samorządowych oświatowych jednostkach
budżetowych 
 uchwała 119.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:31:38 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXVIII/118/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/117/12 z dnia
17 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad
korzystania ze stołówki szkolnej przy Publicznym
Gimnazjum w Korytnicy prowadzonej przez GZEAS w
Korytnicy 
 uchwała 118.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:30:10 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXVII/117/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie określenia zasad korzystania ze
stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum
prowadzonej przez GZEAS w Korytnicy 
 Uchwała stołówka.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:26:08 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXVII/116/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Korytnica
na 2012 rok. 
 Uchwała psy.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:21:28 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXVII/115/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa
centrum wsi Górki Borze" 
 Uchw XXVII 115 na 110 tys poż.BGK Odnowa .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:18:32 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/114/12 
 Tab. 4 XXVII 114 Przych. i rozch do XXI 98 .xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:16:36 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/114/12 
 Tab Nr 3 uchw.XXVII 114 INWESTYCJE XXI 98 .xls

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:16:01 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXVII/114/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 
 Uchw.XXVII 114 Odnowa 900 inwest .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:15:01 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
objaśnienie do uchwały Nr XXVII/113/12 
 Objaśnienie do WPF XXVII 113 2012.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:11:39 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/113/12 
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 113.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:09:22 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXVII/113/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2012-2019 
 Uchwała XXVII 113 WPF .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 14:08:24 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXVI/112/12 Rady Gminy Korytnica w
sprawie zmiany uchwały Nr XXII/102/12 Rady Gminy
Korytnica z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Korytnica. 
 uchwała nr XXVI11212.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-02 13:52:06 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXVII/111/12 Rady Gminy Korytnica z
dnia 10 sierpnia 2012 r. 
 Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność wójta gminy.rtf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-23 14:59:48 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.
Uchwała Nr XXV/110/12 Rady Gminy Korytnica z dnia
13 lipca 2012 r. w sprawie przekazania skargi 
 Skarga - lasy.rtf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-02 08:35:41 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:26:13.

Zobacz:
   2012 r. od 1 lipca
   2012 r. do 30 czerwca
   2011 r. i lata wcześniejsze
Data wprowadzenia: 2012-08-02 08:35:41
Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk